Software Development Engineer

Job ID: 1191535 | Amazon Dev Centre South Africa

DESCRIPTION

Ngabe ufuna ukudizayna, ukuthuthukisa kanye nokusebenza ngezinhlelo ngokwesilinganiso esitholakala kuphela ezinkampanini ezimbalwa emhlabeni? Ngabe ufuna ukufunda kanye nokwabelana ngolwazi nabanye bonjiniyela be-software abaphuma phambili kule mboni?


I-Amazon Development Centre South Africa ibheka abathuthukisa ama-software abanentshisekelo ukuthi bahlanganyele nathi futhi basisize ukusombulula izinkinga ezikhona endaweni enendathane yamathuba.

I-AWS (Amazon Web Services) ihlinzeka amakhasimende athuthukisa izinsiza e-Amazon ukwazi ukufinyelela kungqalasizinda yezinsiza eziku-cloud enkundleni ka-Amazon ye-back-end technology, engasetshenziswa abathuthukisa ngezinsiza ukusisa noma iluphi uhlobo lwebhizinisi olusebenza ngensiza yekhompyutha.

Isikhungo Sokuthuthukisa (Development Center) esizinze eKapa sidlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni i-Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). I-EC2 iyinsiza yesizindalwazi esiyingqalabutho ye-cloud computing ngokuhlinzeka umthamo ukwazi okulungiswa ngokwesilinganiso wamakhompyutha aku-cloud.

Lesi sikhala somsebenzi esikhangisiwe siphakathi kwethimba elinesibophezelo sokwakha kanye nokusebenzisa umgudu kanye nokusebenza kwe-EC2 APIs ebhekelele amakhasimende. Ithimba lethu lidlala indima ekwethuleni cishe zonke izisetshenziswa ze-EC2, nokuhlinzeka onjiniyela bethu ukuvuleleka kumaphrojekthi kanye namathimba amaningi ngaphakathi kwe-AWS.


Ongase aqashwe ofunwayo yilowo onentshisekelo ngethuba eliyingqayizivele elihlinzekwa i-Amazon EC2 kanye nensiza yezizindalwazi jikelele.

BASIC QUALIFICATIONS

· I-BS/MS in Computer Science noma okufanayo
· Ukugxila emakhasimendeni
· Iminyaka emi-5+ embonini endaweni okuthuthukiswa kuyo i-software, esihlanganisa ukufunda amakhono omsebenzi endaweni yokusebenzela (internships)
· Isipiliyoni kunoma iyiphi i-Java, i-Kotlin, i-Ruby, i-Perl, i-Scala, i-C/C++ nomai-C#
· Ukugxila kumakhasimende okumandla
· Ulwazi olubalulekile lwe-computer science olumandla
· Amakhono Amandla okuhlaziya kanye nokuhamba phambili ekwazini ukusombulula izinkinga

PREFERRED QUALIFICATIONS

Sifuna unjiniyela onesipiliyoni sokuthuthukisa i-back-end software onentshisekelo yokuthuthukisa imikhiqizo emihle esizindeni sokwahlukahluka, sokwenza imisebenzi eminingi eyahlukene kanye nethimba elizimele.

Ozophumelela ukuqashwa:
· Ogxile kumakhasimende
· Onendaba nokuzuza okuphokophelwe okungatholakali kalula
· Owenza izisetshenziswa ezisezingeni eliphezulu, eziqhamuka nokusha
· Onamakhono amandla okuhlaziya kanye nokwazi ukusombulula izinkinga.
· Ofuna ukwakha; onomuzwa wobunikazi, wokuphuthuma, kanye nokulangazelela okuthile
· Onamakhono okuxhumana amahle ngokuphathelene nokukhuluma kanye nokubhala

I-Amazon ingumqashi onika amathuba alinganayo, futhi sazisa intshisekelo yakho yokuthola okusha, ukuqhamuka nokusha, ukwenzalulakanyenokwakha. Semukela izicelo zomsebenzi ezivela kuwo wonke amalungu omphakathi kungakhathalisekile iminyaka yobudala, ubulili, ukukhubazeka, onobudlelwane obuphathelene nocansi nabo, uhlanga, inkolo noma okholelwa kukho. I-Amazon izimisele kakhulu ngokuphathelene nokwehlukahluka kwabantu kanye Nokuqashwa Ngokulingana emsebenzini kanye nokuphinde kube nemiqondo enhlobonhlobo. Ngenxa yalokhu, imithetho kanye nemigomo efanele ehambisana Nokuqashwa Ngokulingana kuzobhekelelwa uma kuqashwa. Umthetho udinga ukuthi siqinisekise ukwazi kwakho ukusebenza ngokusemthethweni eNingizimu Afrika. I-Amazon idinga ukuthi ufake ikhophi eyodwa phakathi kukamazisi noma i-passport yakho kanye nanoma yimaphi amaphepha emvume yokusebenza afanele uma ungowokufika kuleli, kanye ne-curriculum vitae yakamuva.