Skip to main content

Senior Compliance Associate with Ukrainian

Job ID: 2009319 | Amzn Corp Serv Pol Sp. z.o.o.

DESCRIPTION

Job summary
Be part of Amazon and build the future with us!
At Amazon we believe that every day is still day one. A day to take the first step and a day to look forward to new challenges. And today is that day for you. It's your day to be part of something great. A day to make your ideas come to life and your day to join a company that redefines itself every day. That's the energy and passion behind Amazon.

The Compliance Operations teams verify if Amazon products and transactions meet legal and safety requirements. We are also responsible for keeping Amazon customers safe and informed by coordinating actions around product safety recalls.


Опис вакансії:
Будь частиною Amazon та будуй майбутнє разом з нами!
В Amazon ми впевнені, що кожен день це все ще перший день. День, щоб зробити перший крок і день, щоб з нетерпінням чекати нових викликів і сьогодні це Твій день. День, коли Тистанеш частиною чогось великого. День для втілення Твоїх ідей в життя, і день, коли Типриєднаєшся до компанії, яка щодня змінюється на краще. Це енергія та пристрасть Amazon.

Команди відділу Compliance Operations перевіряють, чи відповідають продукти та транзакції Amazon юридичним вимогам та вимогам безпеки. Також ми відповідальні за безпеку та поінформованість клієнтів Amazon, координуючи дії щодо відкликання продукції.


Who we are looking for?
We are seeking an English-speaking individual to join our team in Gdansk or work virtually, to assess whether products are eligible for sale on the Amazon platform and meet safety and regulatory requirements. This job is conducted from our office in Gdansk to follow defined regulatory processes that ensure compliance, confidentiality and security.

Кого ми шукаємо?
Ми шукаємо англомовну особу, яка б мала можливість приєднатися до нашої команди в Гданську, або працювати віртуально для оцінки придатності продуктів для продажу на платформі Amazon та їх відповідності вимогам безпеки та нормативним вимогам. Ця робота виконується з нашого офісу в Гданську з метою дотримання визначених нормативних процесів, які забезпечують відповідність, конфіденційність і безпеку.Key job responsibilities
• Follow well-documented instructions, related to product classification, review of compliance documents, communication with the Selling Partners or Stakeholders.
• Audit the Amazon website and identify dangerous, prohibited, restricted/regulated and non-compliant products.
• Classify products based on their potential hazardous risk, for regulatory storage and transportation purposes.
• Meet productivity and quality metrics as well as contribute to team and business goals.
• Operate as per priorities established by line manager in accordance with business requirements.
• Identify and propose process/quality improvement opportunities related to Product Compliance processes.
• May participate in User Acceptance Tests and support the onboarding of new tasks, tools, reports etc. within Product Compliance.
• May perform deep dives on task related issues to identify the root cause and propose corrective actions.


Обов'язки включають наступне, але не обмежуються пунктами перерахованими нижче:
• Дотримання чітко задокументованих інструкцій стосовно класифікації продукції, перегляд документів на відповідність, комунікація з торговими партнерами або стейкхолдерами.
• Аудит веб-сайту Amazon і виявлення небезпечних, заборонених, обмежених/регульованих та невідповідних вимогам продуктів.
• Класифікація товарів в залежності від їх потенційного ризику бути небезпечними для зберігання та транспортування.
• Дотримання показників продуктивності та якості, а також сприяння досягненню командних і бізнес-цілей.
• Діяльність відповідно до пріоритетів, встановлених безпосереднім менеджером, який керується вимогами бізнесу.
• Визначення та пропозиція можливостей задля покращення процесів/якості, що пов'язані з забезпеченням відповідності продукції.
• Участь у тестуванні нових реалізацій і процесів для користувачів та підтримка впровадження нових завдань, інструментів, звітів, тощо в рамках дотримання вимог продукту.
• Виконання глибокого аналізу перешкод у задачах задля визначення першопричин і пропозиції коригувальних дій.


A day in the life
About the team
Since our beginnings in 1995, Amazon has been pushing the boundaries of possible further and further. Whether it’s exploring successful new business lines, pushing our technology and processes to get the very quickest delivery times for our customers or delivering record volumes, Amazon has achieved incredible feats in defining industries.
Our journey to become the Earth’s most customer-centric company is one full of exciting innovation, pace and change. From the second an order is placed online to the seamless coordination of that order behind the scenes, we strive to stay agile, fluid and intentional in what we do. Our employees move this business forward and hiring great people allows us to continually set records.З моменту свого заснування у 1995 році, компанія Amazon розширює кордони можливого. Незалежно від того, чи це стосується вивчення нових успішних напрямків бізнесу, вдосконалення технологій та процесів для забезпечення максимально швидкої доставки товарів нашим клієнтам, чи доставки рекордних обсягів вантажу, Amazon досягнув неймовірних успіхів у визначальних галузях.
Наш шлях до того, щоб стати найбільш орієнтованою на клієнта компанією в світі, сповнений захоплюючих інновацій, темпів і змін. З моменту замовлення онлайн до безперешкодної координації такого замовлення за лаштунками, ми прагнемо залишатися гнучкими, маневреними та цілеспрямованими у своїх діях. Наші співробітники просувають цей бізнес вперед та залучення чудових людей дозволяє нам постійно встановлювати рекорди.

BASIC QUALIFICATIONS

The right candidate will have:
• English fluency
• Strong attention to detail and customer success drive.
• Ability to analyze and identify patterns in large data sets.
• Good knowledge and experience in internet navigation and research.


Вимоги щодо кандидата:
• Володіти англійською мовою.
• Бути уважним до деталей і прагнути досягнення успіху клієнтів.
• Мати здатність аналізувати та виявляти закономірності у великих об’ємах даних.
• Мати достатні знання та досвід в Інтернет-навігації та веб-пошуках.

PREFERRED QUALIFICATIONS

• 1-3 years of professional experience in data-driven business environment.
• Knowledge of any other European (e.g. German, Swedish, Turkish, Polish) language will be considered an advantage
• Working knowledge of MS Office, e.g. MS Excel, MS Outlook.
If you are engaging, innovative, supportive, or a problem solver, we want to hear from you!


Бажана кваліфікація:
• 1-3 роки професійного досвіду роботи в, зорієнтованому на дані,бізнес-середовищі.
• Володіння будь-якою іншою європейською мовою (напр. німецькою, шведською, турецькою, польською) вважатиметься перевагою.
• Знання MS Office, напр. MS Excel, MS Outlook.
Якщо Ти зацікавлена у процесі особа, прогресивно мислите, ініціативні допомагати іншим або прагнете вирішувати проблеми, ми чекаємо на Тебе!

Приєднуйся до нас у будівництві нашого спільного майбутнього!
Amazon є роботодавцем, що надає рівні можливості для всіх. Ми щиро віримо, що працевлаштування різноманітного персоналу є запорукою нашого успіху. Ми приймаємо рішення щодо найму на роботу, ґрунтуючись наТвоєму досвіді та навичках. Ми цінуємо Твоюпристрасть відкривати, винаходити, спрощувати та будувати.

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build. Protecting your privacy and the security of your data is a longstanding top priority for Amazon. Please consult our Privacy Notice (https://www.amazon.jobs/en/privacy_page) to know more about how we collect, use and transfer the personal data of our candidates.