Inventory Control & Quality Assurance Manager

Job ID: 709602 | Amazon Fulfillment Poland sp.

DESCRIPTION

ICQA Area Manager (Kierownik regionalny ds. kontroli jakości i stanów magazynowych) (m/f)

Chcesz mieć wpływ na zmieniający się świat?

Chcesz wykraczać poza granice możliwości?

Chcesz już dzisiaj tworzyć rozwiązania przyszłych problemów?

W takim razie mamy coś w sam raz dla Ciebie!

Szukamy kompetentnej i skutecznej osoby na stanowisko ICQA Area Manager (Kierownik regionalny ds. kontroli jakości i stanów magazynowych), która zajmie się zapewnianiem jakości i zarządzaniem zasobami magazynowymi w centrum logistyki. Nasze centra logistyki znajdują się w samym sercu dynamicznie rozwijającej się sieci firmy Amazon i to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. Pracujące w nich zespoły zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.

Te centra logistyki stanowią dynamiczne środowiska dające dużo satysfakcji z pracy, a podstawą ich działania jest przestrzeganie zasad i procedur. Z tego względu będziemy potrzebować właściwego kierownika, który zadba o to, aby nasze zespoły działały niezawodnie, osiągały wysokie wyniki oraz zapewniały wysoką jakość obsługi.

Twoja rola i obowiązki:

· dbanie o to, by kluczowe wskaźniki efektywności były analizowane w systemie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym oraz kontrolowanie i analizowanie jakości wszelkich zachowań/procesów, które mogą wpłynąć na integralność zasobów magazynowych,
· zdobywanie wiedzy w zakresie głównych procesów obowiązujących w centrum logistyki oraz obsługi sytuacji wyjątkowych — będziesz dbać o to, by na wszystkich zmianach i we wszystkich działach przestrzegano dyscypliny dotyczącej procesów,
· mierzenie jakości oraz zgodności i integralności zasobów magazynowych, a także zapewnianie kierownictwu operacyjnemu informacji zwrotnych na temat oceny jakości,
· współpracowanie z lokalnymi kierownikami i kierownikami operacyjnymi w celu lepszego przekazywania wszelkich zasad związanych z dyscypliną dotyczącą procesów,
· koordynowanie kontroli zasobów magazynowych oraz losowych obliczeń zgodnie z sieciowymi strategiami dotyczącymi obliczeń oraz zapewnianie zgodności z SOX,
· przygotowywanie planów i identyfikowanie źródeł odchyleń w zasobach magazynowych poprzez analizę przyczyn i skutków,
· ocenianie i analizowanie skarg klientów oraz wszelkich nieprawidłowych danych i opracowywanie odpowiednich planów działania w celu zmniejszenia ryzyka zaistnienia takich sytuacji w przyszłości,
· kierowanie zespołem lokalnych kierowników (przełożonych pierwszego szczebla) oraz pracowników rozliczanych według stawek godzinowych odpowiadających za zapewnianie jakości/zarządzanie zasobami magazynowymi w centrum logistyki,
· odpowiadanie za ogólne kierowanie, koordynację i ewaluację operacji przeprowadzanych przez centrum logistyki,
· wypełnianie obowiązków kierowniczych zgodnie z naszymi zasadami i procedurami, wliczając:
· przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i szkolenie pracowników centrum logistyki;
· branie pełnej odpowiedzialności za wyznaczanie i realizowanie celów operacyjnych;
· strategiczne planowanie i przewidywanie, jak również przydzielanie pracy i kierowanie nią;
· ocenianie wyników pracy członków zespołu;
· nagradzanie i karanie pracowników oraz dbałość o rozwój lokalnych menedżerów.
· udoskonalanie procesów oraz motywowanie członków zespołu, by nadążali za naszym dynamicznym rozwojem, a także motywowanie innych i zmniejszanie rotacji pracowników,
· współpracowanie z kierownikami ze wszystkich działów w celu ustalenia i zrozumienia kluczowych projektów, inicjatyw oraz udoskonaleń systemu,
· współpracowanie z zespołami ds. zapobiegania stratom w celu ustalenia, kształtowania i stosowania zasad oraz procedur dotyczących zapobiegania stratom,
· udział w ogólnosieciowych inicjatywach dotyczących zapewniania jakości w zakresie logistyki.

BASIC QUALIFICATIONS

Podstawowe wymagania:

· ukończone studia licencjackie na akredytowanej uczelni,
· doświadczenie w zapewnianiu jakości i zarządzaniu zasobami magazynowymi,
· doświadczenie w pracy z systemami WMS,
· doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej,
· płynna znajomość języka angielskiego i polskiego,
· potwierdzone solidne umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji dużych wolumenów danych,
· umiejętność koncentracji i rozwiązywania problemów, elastyczność, operatywność, wielozadaniowość oraz umiejętność ustalania priorytetów w złożonym i niekiedy niejednoznacznym środowisku,
· potwierdzona umiejętność wywierania wpływu na innych pracowników różnego szczebla,
· biegła znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza programu Excel; znajomość programu MS Access jest dodatkowym atutem,
· doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w środowisku związanym z dystrybucją lub produkcją,
· znajomość finansów i księgowości oraz rozumienie sposobu, w jaki zasoby magazynowe i księgowość łączą się ze sobą,
· duże zaangażowanie w rozwój pracowników oraz wyjątkowy stopień poświęcenia, motywacji i inteligencji.
· elastyczność, czyli umiejętność poświęcania zadaniom takiej ilości czasu, która umożliwi ich prawidłowe wykonanie, a także gotowość do pracy w oparciu o nieregularny grafik, z uwzglednieniem pracy w trybie zmianowym (w tym zmiany nocne)

PREFERRED QUALIFICATIONS

Preferowane kwalifikacje:

· wysokie umiejętności analityczne, wliczając doskonałą znajomość matematyki i umiejętność analizy danych,
· certyfikat APICS,
· szybkie uczenie się nowych systemów komputerowych i narzędzi do analizy danych,
· doświadczenie w stosowaniu metodologii i technik Lean i Six Sigma.
Prześlij swoje podanie, najlepiej w języku angielskim.
Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.
Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.