Explore Amazon Jobs

Learning Specialist

Job ID: 519533 | Amazon Fulfillment Poland sp.

DESCRIPTION

Uważamy, że wszyscy powinni traktować każdy dzień w pracy tak, jakby był ich pierwszym dniem. Bardzo mocno angażujemy się dążenie do doskonałości zasobów ludzkich i jesteśmy przekonani, że jest to również cel wszystkich członków naszych zespołów.

Z każdym kolejnym kwartałem nasza firma się rozwija. Musimy więc pracować tak dobrze, jak tylko możemy. Właśnie dlatego mamy zespół ds. nauki i rozwoju, który dąży do tego, by wszyscy nasi pracownicy czuli się spełnieni, zmotywowani i gotowi do działania. Największy nacisk kładziemy na poznawanie nowych rzeczy, naukę nowych umiejętności i rozwój zawodowy każdego pracownika.

Zespół i stanowisko:

Zespół ds. nauki i rozwoju Amazon składa się z osób, które z ogromną pasją podchodzą do kwestii szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników firmy. Najnowszy specjalista ds. zasobów ludzkich będzie określał zakres szkoleń wszystkich współpracowników i członków zespołów w swoim zakładzie z myślą o tym, aby wszyscy oni mieli umiejętności niezbędne do wykonywania swoich zadań.

Kluczowa postać w następujących działaniach:
· wdrażanie zasad przywództwa nastawionego na potrzeby współpracowników,
· wspieranie kierownictwa w procesie wprowadzania zmian,
· angażowanie współpracowników w nowe procesy i usprawnienia,
· przedstawianie skomplikowanych problemów jako prostych rozwiązań edukacyjnych lub okazji do nauki na każdym szczeblu w organizacji.

Zakres obowiązków:

Podstawowym zadaniem zatrudnionej osoby będzie dbanie o to, by szkolenia w zakładzie były przyjemnym doświadczeniem. Do obowiązków zatrudnionej osoby należy między innymi:
· zapewnianie szkoleń dot. procesów obowiązujących w UE pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę i rozliczanym według stawek godzinowych;
· współpraca z działami HR i BHP w celu przeprowadzenia wszystkich wymaganych szkoleń w określonym terminie;
· szkolenie ambasadorów i opiekunów pod kątem wspierania nowych członków zespołów przy okazji szkoleń, poznawania nowych procesów i zbierania opinii z myślą o poprawie wyników pracy;
· zapewnianie bezpiecznego środowisko szkoleniowego współpracownikom;
· sugerowanie kierownictwu usprawnień procesów z myślą o poprawie standardów szkoleń na terenie UE;
· współpraca z ekspertami (SME) w cel zadbania o to, aby pomoce szkoleniowe odzwierciedlały bezpieczne zachowania i aktualne procesy (standardowe procesy operacyjne);
· zapewnianie narzędzi do samorozwoju pracownikom rozliczanym według stawek godzinowych w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności;
· współpraca z działem operacyjnym i działem HR pod kątem motywowania najlepszych pracowników do dalszego rozwoju umiejętności i kariery zawodowej;
· wspieranie działu HR przy określaniu działań lub zachowań, które wpływają na bezpieczeństwo, jakość i wydajność pracy;
· opracowywanie i ocenianie materiałów szkoleniowych oraz wspieranie działań z tym związanych z myślą o ułatwieniu i uatrakcyjnieniu procesu nauki;
· wspieranie zespołu ds. doskonałości operacyjnej we wprowadzaniu zmian w oparciu o działania Kaizen (np. doskonalenie procesów);
· opracowywanie osobistych planów rozwoju członków zespołu;
· śledzenie i analizowanie wyników testów, audytów oraz wydajności pracy pod kątem kluczowych wskaźników efektywności i innych parametrów;
· przygotowywanie matrycy szkoleniowej dla zespołu HR, umożliwiającej śledzenie najistotniejszych ról i określanie możliwych obszarów ryzyka.

BASIC QUALIFICATIONS

Podstawowe wymagania:

· ukończone studia licencjackie;
· doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w dziale szkoleniowym firmy dystrybucyjnej, produkcyjnej, logistycznej lub podobnej;
· doświadczenie w wykonywaniu wszystkich działań w cyklu szkoleniowym, czyli projektowania, wdrażania i oceniania;
· doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej, zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim;
· w przypadku wszystkich działań związanych ze szkoleniami: umiejętność stosowania pomocy wizualnych ułatwiających zrozumienie materiału szkoleniowego oraz wyczuwania, że grupa lub osoba nie rozumie omawianych treści i potrzebuje dodatkowej uwagi;
· doświadczenie w stosowaniu komputerów do opracowywania materiałów i prezentacji oraz umiejętność obsługi poczty e-mail i używania Internetu w kontekście miejsca pracy;
· podejście skoncentrowane na wynikach oraz doskonałe umiejętności kierownicze;
· doświadczenie we wdrażaniu szerokiego wachlarza zmian i udoskonaleń procesów z myślą o nadrzędnych celach organizacji.


PREFERRED QUALIFICATIONS

Preferowane kwalifikacje:

· najlepiej tytuł magistra lub jego odpowiednik;
· doświadczenie w szkoleniu dorosłych oraz wiedza teoretyczna z zakresu prowadzenia kursów szkoleniowych będą dodatkowymi atutami;
· bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Excel) oraz systemów informatycznych HR (np. PeopleSoft) będzie dodatkowym atutem.

Prześlij swoje podanie, najlepiej w języku angielskim.
Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych, prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.